Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
ως προς συγκεκριμένες απαιτήσεις

ergocert-p

Η ERGOCERT HELLAS A.E. ως διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το ΕΝ 17020 και το ΕΝ 10204, προσφέρει υπηρεσίες ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με τις διαδικασίες συμμόρφωσης ως προς συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη για χορήγηση πιστοποιητικού / βεβαίωσης συμμόρφωσης.

Έλεγχος – Επιθεώρηση

Η ERGOCERT HELLAS A.E. επιθεωρεί τις εργασίες / κατασκευές των έργων έτσι ώστε αυτές να γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του πελάτη. Στα πλαίσια συνεργασίας με τον πελάτη ελέγχει και επιθεωρεί όλα τα στάδια του Έργου, ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων ως προς την τήρηση των προδιαγραφών, απαιτήσεων του πελάτη και των επιθυμητών ελέγχων, να ιεραρχούνται οι διορθωτικές ενέργειες και να παρακολουθείται η υλοποίησή τους από τους επιθεωρητές (follow up), με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση του πελάτη για την εικόνα των εργασιών.

Αποτελέσματα Ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τη εταιρεία Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για την εντολή ή τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.