Η εταιρεία

iStock-1029408066

Η ERGOCERT HELLAS A.E. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, γραφεία στην Αθήνα και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, δραστηριοποιείται ως Κοινοποιημένος / Εγκεκριμένος Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Ελέγχου – Επιθεώρησης – Πιστοποίησης στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των κατασκευών, σύμφωνα με διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Παράλληλα, παρέχει και υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η ERGOCERT HELLAS A.E. διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πολιτική – Αρχές Συνεργασίας​

Πολιτική μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις και τους στόχους ασφάλειας που τίθενται, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν από τους πιο δυναμικούς, αποτελεσματικούς και αξιόπιστους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Επιδίωξή μας είναι η αμοιβαία, επωφελής, βιώσιμη αξία και κερδοφόρα ανάπτυξη, χτίζοντας μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές συνεργασίας:

Με στόχο την
ποιότητα και την ασφάλεια
ελέγχουμε και πιστοποιούμε
με γνώση και υπευθυνότητα
δημιουργώντας υψηλή
προστιθέμενη αξία ”

Πεδίο Διαπίστευσης

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένος Οργανισμός από το Ε.ΣΥ.Δ. ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012 και Kοινοποιημένος Oργανισμός (Notified Body 2421) στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/68/ΕΕ,
2014/29/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αποτελεί την Εθνική Αρχή Διαπίστευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 για να αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Αρ. 783

Οι σχετικές διαπιστεύσεις της ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαθέσιμες on line στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/ showOrgInfo.jsp?id=18180