Βιομηχανικά Έργα

Engineer writing on the paper in front of the oil tank.Refinery, gas and oil

H ERGOCERT HELLAS A.E. ως διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, πραγματοποιεί Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των Έργων, στο πλαίσιο της διαχείρισης, παραγωγής και επιθεώρησης των εργασιών.

Έλεγχος – Επιθεώρηση

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα και μεθόδους σε όλη την διάρκεια της κατασκευής, με σκοπό την χορήγηση ανάλογου πιστοποιητικού / βεβαίωσης και αφορούν:

-Επιθεώρηση και έγκριση υλικών και μεθοδολογία εργασιών

-Επιθεωρήσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής

-Επικύρωση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.

-Εργοστασιακές Δοκιμές (FAT, Factory Acceptance Tests)

-Έλεγχος Καλής Λειτουργίας (commissioning)

Αποτελέσματα Ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τη εταιρεία Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για την εντολή ή τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.