Επιθεώρηση σε Στατικά Συστήματα Αποθήκευσης
από χάλυβα

Forklift truck in warehouse or storage and shelves with cardboard boxes. 3d illustration

Η ERGOCERT HELLAS A.E. με στόχο την ασφαλή εκτέλεση εργασιών και τη μέγιστη προστασία εργαζομένων και προϊόντων, αναλαμβάνει τον ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ με έμπειρους και εγκεκριμένους επιθεωρητές μηχανικούς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελέγχου ΕΝ 15635 «Στατικά συστήματα αποθήκευσης από χάλυβα – Εφαρμογή και συντήρηση του εξοπλισμού αποθήκευσης», όπως αυτό συμπληρώνεται από τα Πρότυπα EN 15629 «Στατικά συστήματα αποθήκευσης από χάλυβα – Προδιαγραφές Εξοπλισμού Αποθήκευσης» και EN 15620 «Στατικά συστήματα αποθήκευσης από χάλυβα –  Ανοχές, Παραμορφώσεις & Ελεύθεροι Χώροι». Λαμβάνονται υπόψη και τυχόν προδιαγραφές ελέγχου και οδηγίες από τον κατασκευαστή.

Έλεγχος – Επιθεώρηση

 • Επισκόπηση σχεδίων και πιστοποιητικών κατασκευής και εγκατάστασης για το υφιστάμενο σύστημα.
 • Έλεγχος ενδείξεων μέγιστου φορτίου και προειδοποιητικών σημάνσεων ανά θέση.
 • Έλεγχος ορθής τοποθέτησης των φορτίων στις μονάδες στοίβαξης και στις θέσεις αποθήκευσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προτύπων.
 • Έλεγχος της επάρκειας των διαστάσεων των θέσεων αποθήκευσης.
 • Έλεγχος ύπαρξης βλαβών από τυχόν πρόσκρουση με ανυψωτικά στα δομικά μέρη (δοκούς, ράφια, πέλματα στήριξης κλπ). Η αξιολόγηση των βλαβών γίνεται με βάση τα σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης κινδύνων 3 κατηγοριών κατά τα οριζόμενα του Προτύπου.
 • Έλεγχος απόκλισης της καθετότητας των μεταλλικών δομικών στοιχείων καθ’ ύψος.
 • Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας των συνδετικών εξαρτημάτων και των συνδέσεων των πλακών έδρασης με τις κολώνες της κατασκευής (κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες κλπ).
 • Έλεγχος ύπαρξης ρωγμών και αστοχιών στο μητρικό υλικό και στις συγκολλήσεις των δομικών στοιχείων.
 • Έλεγχος κατάστασης του βιομηχανικού δαπέδου όσον αφορά στις στηρίξεις βάσεων, πελμάτων κ.τ.λ.
 • Έλεγχος απαραίτητων διαστάσεων διαδρόμων και ανοιγμάτων πρόσβασης.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των παραμορφώσεων των οριζόντιων δοκών σε φορτωμένα και αφόρτωτα ράφια. Έλεγχος και αξιολόγηση λειτουργικής κατάστασης και επάρκειας των χρησιμοποιούμενων υλικών & μηχανημάτων (π.χ. παλέτες, δοχεία, περονοφόρα οχήματα κτλ.)
 • Έλεγχος ειδικών κατά περίπτωση απαιτήσεων των εγκατεστημένων Συστημάτων (όπως π.χ. ράφια τύπου drive in).

 

Πρόσθετοι Έλεγχοι

Δειγματοληπτικές στατικές δοκιμές με υπερφόρτωση στο 150% των ονομαστικών φορτίων σχεδιασμού, ώστε να μετρηθεί το βέλος κάμψης και να ελεγχθεί η συμπεριφορά των ραφιών στην αντίστοιχη καταπόνηση.

 

Περιοδικότητα Ελέγχου

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 15635 και στα πλαίσια της ορθής χρήσης και συντήρησης, η επιθεώρηση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να διενεργείται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 12 μήνες.

 

Δειγματοληπτικός – Συνολικός Έλεγχος

Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει στο σύνολο των ραφιών αποθήκευσης ή δειγματοληπτικά. Ενδείκνυται την 1η φορά να υλοποιείται στο σύνολο των ραφιών αποθήκευσης και η δειγματοληπτική επιθεώρηση να υλοποιείται από τον επόμενο έλεγχο σε ποσοστό που θα συμφωνηθεί.

Αποτελέσματα Ελέγχου

Εκδίδεται «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου κριθούν αποδεκτά στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση τα αναλυτικά αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται σε «Έκθεση Ελέγχου».