Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

iStock-586163548

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένος Φορέας στον έλεγχο και την πιστοποίηση των Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που είναι διασυνδεδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 62446 και ΕΝ 60364. 

Έλεγχος – Επιθεώρηση

Οι επιθεωρήσεις των Φ/Β σταθμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα ΕΝ 62446 και ΕΝ 60364 και περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής.
  • Έλεγχος Τεχνικού Φακέλου.
  • Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών με διακριβωμένα όργανα.
  • Έλεγχος και αξιολόγηση καλής λειτουργίας.

Αποτελέσματα Ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τη εταιρεία Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για την εντολή ή τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.