Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους– Third Party Inspection (Τ.P.I.)

Κατασκευές Δικτύων Φυσικού Αερίου

Επιθεώρηση Παραγωγής προϊόντων

Βιομηχανικά έργα

Αξιολόγηση συμμόρφωσης ως προς συγκεκριμένες απαιτήσεις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επιθεώρηση σε Στατικά Συστήματα Αποθήκευσης από χάλυβα