Επιθεώρηση Παραγωγής Προϊόντων

sdfdsfsds

Η ERGOCERT HELLAS A.E. ως διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, προσφέρει υπηρεσίες ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου παραγωγής προϊόντων ως προς συγκεκριμένες απαιτήσεις για χορήγηση ανάλογου πιστοποιητικού / βεβαίωσης ορθής παραγωγής.

Έλεγχος – Επιθεώρηση

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα και είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν:

-Έγκριση / σύνταξη προγραμμάτων επιθεώρησης.

-Επιθεώρηση παραγωγής και δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων παραγωγής και του πελάτη.

-Έκδοση πιστοποιητικών.

Αποτελέσματα Ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τη εταιρεία Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για την εντολή ή τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.