Κατασκευές Δικτύων
Φυσικού Αερίου

Pipeline under construction

Η ERGOCERT HELLAS A.E. ως διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, προσφέρει υπηρεσίες ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με τις διαδικασίες κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου μετά από αίτημα / απαίτηση του πελάτη για χορήγηση πιστοποιητικού / βεβαίωσης συμμόρφωσης.

Έλεγχος – Επιθεώρηση

Επιθεώρηση  των κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με τα προγράμματα επιθεώρησης του πελάτη έτσι ώστε οι εργασίες κατασκευής να γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι έλεγχοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο του κατασκευαστικού έργου σε:

-Επιθεωρήσεις Κατασκευής Δικτύου Χαμηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου

-Επιθεωρήσεις Κατασκευής Δικτύου Μέσης Πίεσης Φυσικού Αερίου

-Επιθεωρήσεις Κατασκευής Δικτύου Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου

-Επιθεωρήσεις Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών

Τα είδη των ελέγχων ορίζονται ως εξής:

-Συνεχή παρουσία (Witness) κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας

-Ανασκόπηση (Review) των εγγράφων της δραστηριότητας

-Επικύρωση των εγγράφων (Endorse documentation) της δραστηριότητας

Αποτελέσματα Ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τη εταιρεία Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για την εντολή ή τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν ή για το σύνολο του έργου  αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.