Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

iStock-139255366

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως ισχύει, η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. μπορεί να αναλάβει στα ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ τα παρακάτω:

 • Τον περιοδικό έλεγχο Ανυψωτικού Μηχανήματος

Απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αρμόδιο φορέα ελέγχων για την καταλληλόλητα προς χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος, (Δικόλωνο, Τετρακόλωνο, Αρθρωτό ψαλιδωτό, Χειροκίνητο ανυψωτικό) όταν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα  πάνω από ένα (1)  έτος από την εγκατάστασή του (ΦΕΚ 1186/Β/2003).

Κατά τον περιοδικό έλεγχο ανυψωτικού ελέγχονται:

 • ⇨ Προηγούμενα πιστοποιητικά ή/και Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή / και τεχνικού φακέλου
 • ⇨ Η πληρότητα σε σήμανση και μηχανισμούς ασφαλείας
 • ⇨ Λειτουργικά το ανυψωτικό καθώς και οι μηχανισμοί ασφαλείας του
 • ⇨ Οπτικά η δομική κατασκευή του ανυψωτικού
 • ⇨ Με δοκιμές η στατική φόρτιση (1,25 x ονομ. φορτίο) και δυναμική φόρτιση

Ο περιοδικός έλεγχος διακρίνεται με εναλλαγή σε τύπο ελέγχου Α (με βάρη) και Β (χωρίς βάρη).

Η μη ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού, επισύρει πρόστιμο από κρατικές υπηρεσίες ελέγχου έως 2500€ ανά ανυψωτικό.

 • Τον περιοδικό έλεγχο Αεροφυλακίου

Απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού επαν – ελέγχου από αρμόδιο φορέα ελέγχων για το αεροφυλάκιο που έχει παλαιότητα πάνω από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατασκευής του (ΦΕΚ 673/Β/1993). Ανά πενταετία από την αρχική κατασκευή απαιτείται επανέλεγχος όπου γίνεται:

 • ⇨ Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή
 • ⇨ Ανασκόπηση εγγράφων, τεχνικών εντύπων, πιστοποιητικών
 • ⇨ Μετρήσεις, με ειδικό όργανο του πάχους των ελασμάτων κελύφους και πυθμένων
 • ⇨ Οπτικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα
 • ⇨ Έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας
 • ⇨ Υδραυλική δοκιμή πίεσης (1,5 x PS max) για αντοχή και στεγανότητα
 • Τον έλεγχο συμμόρφωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ελέγχεται η ηλεκτρική εγκατάσταση με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εγκεκριμένους επιθεωρητές. Οι ενέργειες ελέγχου γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60364 και τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 4654/B/2021, όπως ισχύουν.

 • ⇨ Ο αρχικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.
 • ⇨ Ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός και υλοποιείται περιοδικά και χρονικά ανά 5 χρόνια.


Η μη ύπαρξη των παραπάνω αναφερόμενων εν ισχύ πιστοποιητικών, επισύρει πρόστιμο από κρατικές υπηρεσίες έως και ποινικές κυρώσεις ή και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.