Αρχικός έλεγχος / Σήμανση CE

iStock-178403736

Αρχικός Έλεγχος / Σήμανση  CE
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED) & 2014/29/EE (SPVD)

Εξοπλισμός υπό πίεση θεωρούνται τα δοχεία, οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα ασφαλείας με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας άνω των 0,5 bar, πέραν της ατμοσφαιρικής πίεσης, όπως είναι οι ατμολέβητες, οι δεξαμενές υγραερίου, τα αεροφυλάκια, οι εναλλάκτες θερμότητας, οι σωληνώσεις εξοπλισμού υπό πίεση, οι εγκαταστάσεις AUTOGAS ή και άλλος εξοπλισμός ή συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση.

ΔΟΧΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ, ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Η επιθεώρηση και σήμανση CE του εξοπλισμού υπό πίεση είναι υποχρεωτική για τη διάθεση και τη νόμιμη χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/68/ΕΕ (Pressure Equipment Directive) και 2014/29/ΕΕ (Simple Pressure Vessels Directive).

Ο αναφερόμενος έλεγχος της κατασκευής σχετικού εξοπλισμού υπό πίεση υλοποιείται μετά από αίτημα του κατασκευαστή / διαθέτη / χρήστη του εξοπλισμού σε Κοινοποιημένο Φορέα, όπως είναι η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. (αριθμός κοινοποίησης Notified Body – N.B. 2421), η οποία μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για τη σήμανση CE κάθε εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με τις παραπάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Κατά την επιθεώρηση εξετάζεται ο σχεδιασμός, υλοποιούνται ενδιάμεσοι ποιοτικοί έλεγχοι καθώς και τελικοί έλεγχοι αξιολόγησης της συμμόρφωσης της κατασκευής του εξοπλισμού υπό πίεση σε σχέση με τα απαιτούμενα από την αντίστοιχη Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση στην οποία εντάσσεται και από το πρότυπο της σχεδιομελέτης της κατασκευής του εξοπλισμού.