Σήμανση CE
(Αρχικός έλεγχος και κατασκευαστικά στοιχεία)

iStock-121680657

Αρχικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη σήμανση CE ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ σε κάθε νέο ανελκυστήρα προτού αυτός δοθεί σε χρήση. Είναι υποχρεωτικός και υλοποιείται από Kοινοποιημένους Φορείς Ελέγχων, όπως η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. (Notified Body N.B. 2421). Οι εγκαταστάτες / ιδιοκτήτες νέων ανελκυστήρων είναι υποχρεωμένοι να αιτηθούν αρχικό έλεγχο από αρμόδιο κοινοποιημένο φορέα πριν από την χρήση τους.