Συγκολλήσεις

iStock-488539284

Έγκριση μεθόδων Συγκόλλησης και Συγκολλητών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/EΕ (Παράρτημα Ι, παρ. 3.1.2) στον εξοπλισμό υπό πίεση απαιτείται ο έλεγχος συγκολλήσεων, η πιστοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης και η έγκριση ικανότητας συγκολλητή σε κάθε είδους διαδικασία συγκόλλησης. Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε.  ως Αναγνωρισμένος και Κοινοποιημένος Φορέας ελέγχων (αριθμός κοινοποίησης Notified Body – N.B. 2421) μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την αξιολόγηση της συμμόρφωσης συγκολλήσεων, την πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης και την έγκριση ικανότητας συγκολλητών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (κατά EN, ASME, API), διαθέτοντας για αυτό έμπειρους και εγκεκριμένους επιθεωρητές συγκολλήσεων με πιστοποίηση (level II και III) σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους (NDT).