Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

iStock-519170655

Αρχικός έλεγχος εγκατάστασης AUTOGAS / Σήμανση CE
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED)

Η ERGOCERT δραστηριοποιείται ενεργά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση εγκαταστάσεων AUTOGAS, ως μέρος της διαπίστευσης Κοινοποιημένου Φορέα (Ν.Β. 2421) στην οδηγία Εξοπλισμού Υπό Πίεση.

Με γνώμονα την λεπτομερή αξιολόγηση της συμμόρφωσης επιμέρους εξαρτημάτων των εκάστοτε εγκαταστάσεων, όπως και την επάρκεια και ορθότητα των τεχνικού ελέγχου, επιθέτει τη σήμανση CE αρχικού ελέγχου.

Έλεγχοι σε Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν.4439/2016 όπως ισχύει, η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. μπορεί να αναλάβει στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα παρακάτω:

  • Τον περιοδικό έλεγχο Αεροφυλακίου

Απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αρμόδιο φορέα ελέγχων για αεροφυλάκιο με παλαιότητα πάνω από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατασκευής του (ΦΕΚ 673/Β/1993).

  • Τον περιοδικό έλεγχο Ανυψωτικού Μηχανήματος

Απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αρμόδιο φορέα ελέγχων για την  καταλληλόλητα προς χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος, όταν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα  πάνω από ένα (1)  έτος από την εγκατάστασή του (ΦΕΚ 1186/Β/2003). 

  • Τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Συστήματος Ανάκτησης Ατμών Stage II

Η απόδοση του συστήματος ανάκτησης ατμών stage II σε διανομέα πρατηρίου υγρών καυσίμων  ελέγχεται με εξειδικευμένο εξοπλισμό και καταρτισμένους επιθεωρητές. Ο ενέργειες στον έλεγχο είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013 και τις απαιτήσεις των ΦΕΚ 1439/Β/2012 και ΦΕΚ1565/Β/2016 όπως ισχύουν.

  • Τον περιοδικό έλεγχο Δεξαμενής Υγραερίου (LPG)

Απαιτείται σε εγκατάσταση AUTOGAS η ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αρμόδιο φορέα ελέγχων της δεξαμενής υγραερίου (LPG) όταν αυτή έχει παλαιότητα πάνω από πέντε έτη (5) από την ημερομηνία κατασκευής της. Για την υλοποίηση του περιοδικού ελέγχου είναι υποχρεωτική η αποκάλυψη της δεξαμενής και ο έλεγχος γενικά υλοποιείται όπως προβλέπεται ειδικότερα στο  ΦΕΚ 1221/2009 ή στο  ΦΕΚ 477/1993.

  • Τον έλεγχο στεγανότητας Δεξαμενής Υγρών Καυσίμου

Κάθε υφιστάμενη δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου στεγανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 118/06 – ΦΕΚ 119/A/06.

Κάθε καινούργια δεξαμενή θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ότι κατασκευάστηκε σύμφωνα  με  το πρότυπο  EN 12285-1.

  • Τον έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Απαιτείται δοκιμή πίεσης στις σωληνώσεις μεταφοράς υγρών καυσίμων και εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου στεγανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 118/06 – ΦΕΚ 119/A/06.

  • Τον έλεγχο συμμόρφωσης της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Ελέγχεται η ηλεκτρική εγκατάσταση με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εγκεκριμένους επιθεωρητές. Οι ενέργειες στον έλεγχο γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τις απαιτήσεις των ΦΕΚ 844/B/2011 και ΦΕΚ 4654/B/2021 όπως ισχύουν.