Πρατήρια Φυσικού Αερίου

Αρχικός έλεγχος Πρατηρίου Φυσικού Αερίου / Σήμανση CE
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED)

Η αρχική επιθεώρηση εγκατάστασης πρατηρίου Φυσικού Αερίου υπάγεται στον έλεγχο εξοπλισμού υπό πίεση. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης για την επίθεση της σήμανσης CE  στην εγκατάσταση, πραγματοποιείται με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα περιλαμβάνοντας τον έλεγχο ορθής κατάρτισης τεχνικού φακέλου και την σωστή διεκπεραίωση των απαραίτητων δοκιμών παρουσία έμπειρων επιθεωρητών της ERGOCERT.