Περιοδικός Έλεγχος

iStock-928456936
  • Αεροφυλάκια – Δοχεία – Συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση

Αεροφυλάκια, Δοχεία Αμμωνίας, άλλα Πιεστικά Δοχεία, Συγκροτήματα υπό πίεση ελέγχονται περιοδικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στην Υ.Α. 14165/Φ17/4373/19 (ΦΕΚ 673/Β/93). Η υλοποίηση περιοδικού ελέγχου είναι νομική υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη και είναι απαραίτητο στοιχείο για την ασφαλή λειτουργία των δοχείων υπό πίεση και την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα.

  • Δεξαμενές Υγραερίου LPG

Όλες οι δεξαμενές υγραερίου θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα ανά πενταετία από την αρχική τους κατασκευή. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 477/Β/01-07-1993, όσον αφορά σε δεξαμενές υγραερίου που βρίσκονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 1257/Β/03-09-2003 σε δεξαμενές υγραερίου που βρίσκονται σε κτίρια για οικιακή χρήση. Η επιθεώρηση των δεξαμενών υγραερίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Α) Στον έλεγχο ανά πενταετία από την αρχική κατασκευή της δεξαμενής, όπου γίνεται τουλάχιστον εξωτερική επιθεώρηση της κατάστασης της δεξαμενής και έλεγχος της λειτουργίας των ασφαλιστικών βαλβίδων της. Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει και παχυμέτρηση των ελασμάτων της δεξαμενής με ειδική συσκευή υπερήχων.

Β) Στον έλεγχο ανά δεκαετία από την αρχική κατασκευή της δεξαμενής, όπου επαναλαμβάνεται ό,τι απαιτείται στον έλεγχο πενταετίας και επιπλέον γίνεται πλήρης εσωτερική επιθεώρηση ή/και υδραυλική δοκιμή.

Η μη ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, επισύρει πρόστιμο από κρατικές υπηρεσίες έως και ποινικές κυρώσεις ή και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

  • Ατμολέβητες – Ατμογεννήτριες

Ο έλεγχος παραλαβής (αρχικός έλεγχος) και ο περιοδικός έλεγχος ατμολεβήτων – ατμογεννητριών υλοποιείται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ 2656/Β/2012) όπου καθορίζονται οι ενέργειες ελέγχου και τα χρονικά διαστήματα των επανελέγχων τα οποία κυμαίνονται από ένα (1) μέχρι οκτώ (8) έτη ανάλογα με την κατηγορία και το έτος κατασκευής.

Παραλαβή ατμολέβητα – ατμογεννήτριας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012, για την πρώτη θέση σε λειτουργία και νόμιμη χρήση ενός ατμολέβητα, απαιτείται πρώτα να εκδοθεί πιστοποιητικό παραλαβής από Αναγνωρισμένο και Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, όπως η ERGOCERT HELLAS A.E..

Περιοδικός έλεγχος ατμολέβητα – ατμογεννήτριας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012 ο περιοδικός επανέλεγχος των ατμολεβήτων – ατμογεννητριών διενεργείται από Αναγνωρισμένο και Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων όπως η ERGOCERT HELLAS A.E. με ευθύνη του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού και υλοποιείται κανονικά περιοδικά όπως προβλέπεται ή έκτακτα στις περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρή επισκευή/μετατροπή ή αλλαγή καυστήρα.

Η μη ύπαρξη πιστοποιητικού παραλαβής ή εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, επισύρει πρόστιμο από κρατικές υπηρεσίες έως και ποινικές κυρώσεις ή και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.