Παιδικές Χαρές/ Παιδότοποι/Μπασκέτες

children-playground-2021-08-28-04-38-32-utc

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων

Παιδική χαρά, ορίζεται ο οριοθετημένος δημοτικός – κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.

Παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. Ο παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται είτε εντός κτιρίου (κλειστός) είτε περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος).

Η ERGOCERT HELLAS A.E. αναλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων σε παιδικές χαρές και παιδότοπους  σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τα σχετικά Πρότυπα ελέγχου.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Οπτικό έλεγχο του εξοπλισμού
  • Μέτρηση απορροφητικότητας κρούσεων δαπέδου με εξειδικευμένο εξοπλισμό HIC Tester
  • Μέτρηση αποστάσεων μεταξύ του εξοπλισμού
  • Χρήση ειδικών εξαρτημάτων για τον έλεγχο παγίδευσης άκρων
  • Έλεγχο δομικής αρτιότητας εξοπλισμού

 

Οι  παιδικές χαρές σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/Β/2007, το ΦΕΚ  931/Β/2009 και το ΦΕΚ 2029/Β2014, αλλά και οι παιδότοποι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2213/Β/2019, είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται περιοδικά (ανά 2 έτη και ανά 1 έτος αντίστοιχα) από διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου όπως η ERGOCERT HELLAS A.E. Τυχόν παράλειψη του ελέγχου επιφέρει αυστηρές κυρώσεις από τις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές αρχές.

Έλεγχοι σε Μπασκέτες

(Δημόσιοι χώροι άθλησης και σχολεία)

Ο έλεγχος υλοποιείται σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα όπως είναι το ΕΝ 1270 (εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων – εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης) και αφορά:

  1. Οπτικό έλεγχο της μπασκέτας για οξείδωση και φθορά

(μετρήσεις πάχους ελασμάτων με συσκευές υπερήχων)

  1. Έλεγχο υφιστάμενων σχεδίων και πιστοποιητικών κατασκευής
  2. Διαστασιολογικό έλεγχο και σύγκριση με τις κατασκευαστικές αναφορές
  3. Έλεγχο αντοχής σε φορτία με ανάλογες δοκιμές

 

Ο έλεγχος και η επιθεώρηση  αφορά την ασφάλεια χρήσης των εγκατεστημένων μπασκετών που βρίσκονται σε σχολεία, σε ιδιωτικούς ή  δημόσιους χώρους άθλησης.