Κυλιόμενες κλίμακες / Διάδρομοι

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος κυλιόμενων κλιμάκων / Διαδρόμων

Ο Έλεγχος ή/και η Πιστοποίηση των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διάδρομων διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 765/03/04/2013). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων που βρίσκονται σε λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ 765/Β/03/04/2013, υπόκεινται υποχρεωτικά σε αρχικό έλεγχο Τύπου Α1.

Ο αρχικός έλεγχος Τύπου Α1 διενεργείται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από την ERGOCERT HELLAS Α.Ε. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου είναι υποχρεωτική η παρουσία του εγκαταστάτη.

Όλες οι εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο Τύπου Β. Ο περιοδικός έλεγχος Τύπου Β διενεργείται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από την ERGOCERT HELLAS Α.Ε. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου είναι υποχρεωτική η παρουσία του εγκαταστάτη.