Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

iStock-1318845463

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

 ΕΛΟΤ HD 384

 

Με στόχο την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η ERGOCERT HELLAS A.E. διενεργεί αρχικό και περιοδικό έλεγχο σε κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (ορίζονται τα δεδομένα και τα απαιτούμενα για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης) και τη σχετική νομοθεσία (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 – ΦΕΚ 470B/5.3.2004).

Ο αρχικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός και υλοποιείται περιοδικά και χρονικά ανά διαστήματα που εξαρτώνται από το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην προς έλεγχο εγκατάσταση (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, χώροι συνάθροισης κοινού, κ.τ.λ.).

Ελέγχεται η ηλεκτρική εγκατάσταση με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εγκεκριμένους επιθεωρητές. Οι ενέργειες ελέγχου γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 καθώς και τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 4654/B/2021, όπως ισχύει.

Η διενέργεια αρχικών ελέγχων και περιοδικών επανελέγχων είναι υποχρεωτική από την 1η Μαρτίου 2006 σύμφωνα με τα ΦΕΚ 470/B/2004 και ΦΕΚ 4654/B/2021, όπως ισχύουν.