Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

iStock-1077548368

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

 EΛΟΤ ΕΝ 62446-1 +Α1, EΛOT HD 60364-4-41,43,44, 
EΛOT HD 60364-5-51,52,53,54,55, EΛOT HD 60364-6

 

Αφορά σε αρχικό, περιοδικό, έκτακτο ή άλλο έλεγχο (οπτικός, λειτουργικός, δοκιμών  μετρήσεων, ανασκόπηση μελέτης και τεχνικών εγγράφων κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος διασυνδεδεμένου στο ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά πρότυπα.