Ανυψωτικά Μηχανήματα

Folk lift car working in container yard for preparing imported or exported products background,Container Trainer full of products for delivery to customer

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. Οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) κάθε ανυψωτικό μηχάνημα κατατάσσεται σε μια κατηγορία επικινδυνότητας (Υ1, Υ2, Μεσαία και Χαμηλή) και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε αρχικό ή περιοδικό έλεγχο, από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων.

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε., ως αρμόδιος Διαπιστευμένος Φορέας, μπορεί να αναλάβει τη διενέργεια αρχικού και περιοδικού (επαν-)ελέγχου σε Γερανούς, Γερανογέφυρες, Περονοφόρα, Καλαθοφόρα Οχήματα, Ανυψωτικά Μηχανήματα Οχημάτων, Μηχανήματα Έργων, Εξέδρες Εργασίας, Αντλίες Σκυροδέματος, Αναβατόρια, Μηχανήματα Έργων και σε όλα τα άλλα ανυψωτικά μηχανήματα.

Σκοπός του ελέγχου είναι η έκδοση πιστοποιητικού ανυψωτικής ικανότητας, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί νομική υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη.

Η μη ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού, επισύρει πρόστιμο από κρατικές υπηρεσίες ελέγχου έως 2500€ ανά ανυψωτικό σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013.

Ο χρόνος του ελέγχου και η περιοδικότητα του επανελέγχου καθορίζονται από την κατηγορία επικινδυνότητας του ανυψωτικού μηχανήματος.
Γενικά, για την πιστοποίηση κάθε ανυψωτικού πέρα από τον επιτόπιο έλεγχο απαιτούνται και το προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου ή / και η Δήλωση CE ή / και ο Τεχνικός Φάκελος κατασκευής του ανυψωτικού μηχανήματος.

Συγκεκριμένα, για τον αρχικό έλεγχο όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία εισήχθησαν και λειτουργούν εντός της Ε.Ε. μετά τις 31.12.1994 πρέπει να φέρουν από τον κατασκευαστή την σήμανση CE και να διαθέτουν τη δήλωση συμμόρφωσης CE στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μηχανών όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κατασκευής του ανυψωτικού. Για τον αρχικό έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν, λειτούργησαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή μετατροπή μετά την 25/02/2004 απαιτείται για την αξιολόγηση και ο αντίστοιχος Τεχνικός Φάκελος του κατασκευαστή για την επίθεση της σήμανσης CE, όπως κατά περίπτωση προβλέπεται από την εν ισχύ Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μηχανών, (σήμερα 2006/42/ΕΚ). Για τα παλαιότερα μηχανήματα που κατασκευάστηκαν προ της 01.01.1995, δεν απαιτείται στον αρχικό έλεγχο η Δήλωση CE. Σε περίπτωση, ωστόσο, που το έτος κατασκευής δεν τεκμαίρεται από την πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση / Βεβαίωση του ιδιοκτήτη σχετικά με το έτος κατασκευής του ανυψωτικού.